Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Základy společenských věd
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Základy společenských věd

Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě osmiletého gymnázia 1 hodinu týdně. Zahrnuje vzdělávací obor „Výchova k občanství“ a integrovány jsou zde i vzdělávací obory „Výchova ke zdraví“ a „ Člověk a svět práce“.

Posláním předmětu ZSV je naučit studenty kriticky myslet, orientovat se v současném světě a nacházet souvislosti ve společenskovědních disciplínách (filozofie, sociologie, psychologie, politika a etika). Studenti si osvojí pojmy a data významných událostí , získají schopnost vysvětlit důležité pojmy z ekonomie a politologie. Získají a upevní si respekt k morálním hodnotám naší společnosti a jejím historickým kořenům. Výchova k občanství je doplněna podněty k všestrannému rozviji vlastní osobnosti.

Pro zájemce o rozšiřující studium společenských věd jsou pro studenty 4. ročníků a oktáv připraveny semináře – společenskovědní seminář a ekonomický seminář.

Studium předmětu základy společenských věd je možné zakončit maturitní zkouškou.

V pondělí 5. června 2023 zavítal na klatovské gymnázium místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a ekonom Jan Skopeček.
Onlin beseda s dětskou psycholožkou, Mgr. Pavlou Janskou. On-line beseda proběhne v pondělí 4. dubna 2022 od 17 hodin.
Patronem letošního finálového klání se stal laureát Nobelovy ceny a profesor ekonomie a businessu na New York University Thomas J. Sarge.
Gratulujeme ke 4. místu v celostátním kole prestižní soutěže.
Výsledky školního kola
Blahopřejeme našim studentům, kteří nás reprezentovali v krajském kole Logické olympiády.
Projekt Multipolis je zaměřený na podporu multikulturní, rodinné a etické výchovy na školách.
Předmět občanská výchova se na našem gymnáziu učí v primě, sekundě, tercii a kvartě. Časová dotace je jedna hodina týdně.
Předmět politologie a právo se na našem gymnáziu učí v prvním ročníku čtyřletého a v kvintě víceletého studia. Časová dotace je jedna hodina týdně.
Předmět ekonomie se na našem gymnáziu učí ve druhém ročníku čtyřletého a v sextě víceletého studia. Časová dotace je jedna hodina týdně.
Předmět psychologie a základy sociologie se na našem gymnáziu učí ve třetím ročníku čtyřletého studia a v septimě víceletého studia. Časová dotace jsou dvě hodiny týdně.
Předmět filozofie a etika se na našem gymnáziu učí ve čtvrtém ročníku čtyřletého a v oktávě víceletého studia. Časová dotace - dvě hodiny týdně.
Pochvala patří i dalším našim soutěžícím, kteří se dostali do krajského kola – K. Poslíkovi, O. Nováčkovi, K. Bourovi a dalším.
Patronem letošního finálového klání se stal laureát Nobelovy ceny a profesor ekonomie a businessu na New York University Thomas J. Sarge.
Gratulujeme ke 4. místu v celostátním kole prestižní soutěže.
Výsledky školního kola
Mimořádný úspěch, t.j. 1. místo v krajském kole EO a postup do celostátního finále získal Tomáš Kadlec z OkB.
Blahopřejeme našim studentům, kteří nás reprezentovali v krajském kole Logické olympiády.
David Bíško postoupil do celostátního kola!
Jakub Kislinger porazil 61 284 soupeřů!
Mezinárodní soutěž, kdy účastníci odpovídají na otázky z oblasti zdravého životního stylu, prevence nemocí, zásad pohybu a zdravovědy apod.