Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZEMĚPIS

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Zeměpis
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zeměpis

Zeměpis je předmět, jehož význam v současném globalizovaném světě z důvodu rozvoje cestování, mezinárodního obchodu a provázanosti jednotlivých ekonomik a integrací neustále roste. Zeměpis se tak stává více než kdy jindy předmětem, který by měl velkou měrou formovat myšlení a postoje žáků ve smyslu environmentální výchovy, měl by vést k pochopení a respektování lidí odlišné rasy, národa, kultury či náboženství. Zároveň poskytuje studentům informace o fungování a vývoji fyzickogeografické i socioekonomické sféry a vysvětluje vazby mezi nimi. Zeměpis (geografie) je syntetická věda, která spojuje poznatky různých vědních disciplín, studuje krajinnou sféru a vztahy mezi krajinou a lidskou společností v prostoru a čase.

Výuka zeměpisu

Zeměpis se vyučuje na nižším stupni gymnázia (prima – kvarta) v dotaci dvou hodin týdně, na vyšším stupni se vyučuje ve třech ročnících (kvinta – septima víceletého studia, 1. – 3. ročník čtyřletého studia), kde je hodinová dotace rovněž 2 hodiny týdně.

Většina hodin zeměpisu se vyučuje v odborné multimediální učebně S-26, která je vybavena počítačem, dataprojektorem a promítacím plátnem. Tím se výuka zeměpisu stává názornější a pro studenty i zajímavější. V rámci projektu „Přechod na komplexní multimediální výuku na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech“ bylo vytvořeno značné množství elektronických výukových materiálů, které jsou ve výuce hojně využívány. K výuce zeměpisu se rovněž používají učebnice a atlasy, různé mapy, časopisy a samozřejmě internet. Při výuce lze též využít bohatou sbírku zeměpisných pořadů na videokazetách či DVD. Novinkou je používání tabletů ve výuce některých tříd. Při zeměpisu jsou na tabletech využívány zejména elektronické atlasy.

Náplní učiva zeměpisu jsou různé tématické celky, např. Země jako součást vesmíru, kartografie, fyzická geografie (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra), socioekonomická geografie (geografie obyvatelstva a sídel, geografie hospodářství, politická geografie), regionální geografie jednotlivých světadílů a oceánů, geografie ČR a místního regionu. Kromě těchto tradičních témat se zabýváme také problematikou ekologie, vývoje krajiny, trvale udržitelným rozvojem, aktuálními problémy ve světě, přírodními pohromami a ochranou před nimi. Značný důraz je kladen na mezipředmětové vztahy.

Samozřejmou součástí výuky jsou zeměpisné exkurze do různých regionů ČR.

Sexty a 2. ročníky absolvují každoročně v září komplexní zahraniční exkurzi, která zahrnuje nejen zeměpis, ale také ostatní předměty, zejména biologii a dějepis. Studenti si volí mezi dvěma destinacemi, kterými jsou Chorvatsko a Alpy.

Studenti s hlubším zájmem o zeměpis si mohou v posledních dvou ročnících studia zvolit seminář ze zeměpisu – v předposledním ročníku 2 hodiny týdně a v posledním ročníku 3 hodiny týdně.
Přehled členů komise
Propozice školního kola
V pátek 7. září jsme my, žáci druhých ročníků a sext, vyrazili na komplexní exkurzi do Chorvatska.
Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se koná 24.2.2015 v DDM Klatovy. Ostatním účastníkům děkujeme za účast.
Blahopřejeme a držíme palce v okresním kole zeměpisné olympiády
Chorvatsko, zadarský region- Sv. Filip a Jakov, září 2014
134 fotografií
Zeměpisná exkurze 14.-15.10 2013
Různých exkurzí jste se určitě všichni již několikrát zúčastnili. Podívejte se na ukázky činnosti našich studentů na zeměpisných exkurzích.

Studenti naší školy se pravidelně zúčastňují zeměpisných soutěží.

Poté, co zájemci absolvují školní kolo zeměpisné olympiády, postupují do okresního kola, odkud se s železnou pravidelností dostávají do kola krajského.

Totéž platí o vědomostní soutěži Eurorebus, kde se navíc umisťují na předních místech i v celostátním kole.

Propozice školního kola
Informace pro zájemce
Výsledky školního kola
Výsledky školního kola
Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se koná 24.2.2015 v DDM Klatovy. Ostatním účastníkům děkujeme za účast.
Blahopřejeme a držíme palce v okresním kole zeměpisné olympiády
V této soutěži dosahují naši studenti každoročně významných úspěchů a bývají pravidelnými účastníky celostátních kol. I letos potvrdili výsadní postavení jak v okrese tak kraji. Zvítězili téměř ve všech kategoriích.

Na gymnáziu užíváme celou řadu učebnic. Žáci nižšího gymnázia užívají učebnice z fondu učebnic školy a žáci vyšších ročníků si je pořizují na vlastní náklady.

Užívané a doporučené učebnice a atlasy:

Nižší gymnázium
Zeměpis pro 6. a 7. r. ZŠ Planeta Země a její krajiny, SPN
Zeměpis pro 6. a 7. r. ZŠ Zeměpis světadílů, SPN
Zeměpis naší vlasti, nakladatelství ČGS
Současný svět, nakladatelství ČGS

Vyšší gymnázium
Geografie 1.-4. Díl, SPN

Školní atlas světa, Kartografie, Praha.
Školní atlas světa, SHOCart, Vizovice.
Školní atlas České republiky, Kartografie, Praha.
Školní atlas České republiky a Evropy, SHOCart, Vizovice.
Atlas Dnešní svět, Terra, Praha.
Poznámka: Některé atlasy prodávané jako "školní" se pro výuku ve škole moc nehodí. Nakupujte jen ty, které jsou na našem seznamu, vždy poslední vydání.

Školní volně šiřitelné texty umístěné na disku T nebo S