Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CHEMIE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Chemie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Chemie

 Ať chceme nebo ne, chemie je všude kolem, dokonce i v nás samotných. Chemické látky tvoří podstatu všech věcí okolo nás, svět se neustále mění a vyvíjí díky nepřetržitě probíhajícím chemickým reakcím a i my jakožto živé organismy fungujeme na základě biochemických pochodů. Chemie je tedy běžnou součástí našich životů, a proto stojí za to ji poznat trochu hlouběji, aby se stala naším dobrým sluhou, nikoliv obávaným pánem.

 

Obdivuhodný přehled v biologii, fyzice, chemii, matematice a zeměpisu vynesl naše studenty na medailové pozice soutěže Přírodovědný klokan v Plzeňském kraji.
Ve středu 25. září 2013 byla slavnostně otevřena nová chemická laboratoř gymnázia.

Na naší škole se vyučuje chemie od sekundy do septimy (3. ročníku). Na nižším gymnáziu si studenti osvojují základní chemické pojmy, názvosloví a jednoduché chemické výpočty. V kvartě se pak přechází k obecné chemii, jejíž základy tvoří odrazový můstek pro studium na vyšším gymnáziu. V kvintě se probírá anorganická chemie, v sextě chemie organická a v septimě základy biochemie. Studenti čtyřletého studia nejprve probírají základy obecné chemie a poté další učivo odpovídající vyššímu gymnáziu. Nedílnou součást studia tvoří praktická cvičení, kde se studenti seznamují s laboratorní technikou a sami provádějí řadu zajímavých chemických experimentů. K dispozici je jim plně vybavená chemická laboratoř, která byla zmodernizována v roce 2013.

Ti, kteří mají hlubší zájem o chemii, si mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů chemické semináře. Jedná se o následující:

Znalosti a dovednosti získané během studia je možné zúročit v řadě chemických soutěží. Tou základní je chemická olympiáda, pořádaná pro nižší i vyšší gymnázium. Harmonogram, propozice a další informace jsou dostupné na stránkách chemické olympiády. Naše škola zajišťuje pořádání školních kol a nejlepší řešitele vysílá do krajských kol. U kategorie D, která je určena pro tercie a kvarty, existuje ještě okresní kolo. To se každoročně koná na našem gymnáziu, které je jeho garantem.

K nejúspěšnějším řešitelům chemické olympiády z řad našich studentů v posledních letech patřili Jan Kadlec, Eva Šrámková, Alena Kučerová, Andrea Jelínková a Jakub Klemsa.

Další možností dosažení vyšší úrovně chemického poznání je středoškolská odborná činnost, takzvaná SOČka. Zde je kromě získání informací možné též získat základy psaní a obhajování vědecké práce. Více o soutěži je psáno na http://www.soc.cz/. Pro inspiraci uvádíme práce našich studentů z posledních let:

Bude doplněno

Pro ty nerozhodné nabízíme zpracování prací např. v následujících tématech:

Syntetická barviva v nápojích / cukrovinkách - stanovení spektrofotometrickou metodou.

Karotenoidy v ovocných / zeleninových šťávách - stanovení spektrofotometrickou metodou.

Stanovení obsahu volného chloru v soukromých / veřejných bazénech.

Nakládání s odpady na Klatovsku.

Med - faktory ovlivňující kvalitu, srovnání jednotlivých vzorků.

Pokud mají studenti zájem o jakékoliv jiné téma, mohou jej samozřejmě zpracovávat též. Vyučující chemie jsou v tomto nápomocni jak odbornou radou, tak odkazem na spolupráci s příslušnými odborníky.

Kromě chemické olympiády a SOČky se mohou zájemci o tento předmět účastnit i řady dalších soutěží, pro inspiraci uvádíme následující:

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou (KSICHT): http://ksicht.natur.cuni.cz, chemie zábavně a netradičně, při nadpoloviční úspěšnosti řešení úloh v průběhu roku – přijímačky na PřF UK v Praze odpuštěny

L@byrint: http://www.priroda21.upol.cz/labyrint/, korespondenční soutěž s chemickou tématikou, probíhající ve 3 kolech

ViBuCh: http://vibuch.math.muni.cz/, korespondenční kurz pořádaný Masarykovou univerzitou v Brně, 4 série úloh, úspěšní řešitelé jdou na univerzitu bez přijímaček

Deutsch für helle Köpfe: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/hel/csindex.htm , studenti se vzdělávají vymýšlením chemického projektu a ještě se učí německy

České hlavičky: http://www.ceskahlava.cz/cz/ceske-hlavicky/ , podporuje mladé vědecké talenty, jsi-li vědecký talent, neotálej a kontaktuj svého učitele chemie, přihlásí tě

Talnet: http://www.talnet.cz/ , vzdělávací projekt, který údajně dovede identifikovat nadané žáky včetně těch skrytě nadaných!

Chemie je cool!: fotosoutěž pořádaná VŠCHT a firmou Olympus: http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez

ChemQuest: nejlepší týmy zpracovávající projekty na zadané téma bojují ve velkém finále, http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/chemquest

Problematika výskytu arsenu na Velharticku zaujala odbornou porotu a Barbora zabojuje o postup do mezinárodního kola.
Deváťáky a kvartány z Klatov, Sušice a Horažďovic letos zavedly teoretické i praktické úlohy do marťanské chemické laboratoře.