Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Český jazyk a literatura
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Český jazyk a literatura

Český jazyk patří na gymnáziu k hlavním předmětům – vzdělaný člověk ve všech oborech lidské činnosti na území České republiky by měl ovládat svůj mateřský jazyk na vysoké úrovni. Při výuce jsou zdůrazňovány komunikativní dovednosti v mluvené i psané formě jazyka, zvládnutí pravopisu, stejně jako teoretická průprava a vědomosti o mluvnické stavbě češtiny.

V literární části předmětu se výuka soustředí především na schopnost číst literární text jako osobitou výpověď a umělecké dílo, vnímat specifika autorského stylu a rozlišovat mezi druhy a žánry, uměleckými směry, tématickými oblastmi a kvalitativními kategoriemi v literatuře. Výuka je vedena s pomocí literárních textů vydaných v čítankách i jinde, oslaben je naopak výklad literární historie a faktů o literatuře. Také se počítá se systematickou přípravou studentů na státní maturity (od r. 2010).

Ve všech ročnících mají studenti minimálně 3 hodiny českého jazyka a literatury týdně; předmět se neučí ve specializovaných učebnách, ale je možnost využívat moderní mediální techniku (počítač s dataprojektorem, interaktivní tabule, DVD přehrávače). Ve vyšších ročnících mohou studenti navštěvovat volitelné semináře, které jim pomohou v přípravě k maturitě a rozvíjení základních dovedností a vědomostí.

Všichni vyučující češtiny jsou aprobovaní učitelé, absolventi pedagogických a filozofických fakult; u mnohých se aprobace pro český jazyk kombinuje s dalšími předměty (ZSV, německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, dějepis, hudební výchova).

Každý, kdo navštěvoval v minulosti Gymnázium v Klatovech a plně se ztotožnil se širokým jeho naukovým obsahem i nezměrně bohatou dějinnou tradicí, ví, že jedna znamenitá stránka jeho mnohaleté činnosti ho kvalitativně odlišuje od všech českých gymnázií ostatních. Je to výrazná literární žeň, jež provázela celou jeho rozsáhlou historii, podílela se rozhodně na vytváření kulturního zázemí školy a dala vzniknout i řadě hodnotných děl poetických a i prozaických.
Gratulujeme Kristýně Strnadové z tercie B k vítězství v mezinárodním kole historické a literární soutěže Lidice pro 21. století.
Do celonárodního (spíše mezinárodního, neboť soutěže se účastní i týmy ze Slovenska) finále se dostaly dva týmy z vyššího gymnázia a dva týmy z nižšího gymnázia.
Doktor David Franta z klatovského gymnázia hostem čtenářské dílny na ZŠ a MŠ Kladno Vodárenská
1, 1, 2, 3, 5, 8… Tak jako Fibonacciho posloupnost i Evelína Kolářová začala nenápadně postupovat kupředu.
Ohlédnutí za výchovně-vzdělávacím programem pro 2. ročníky SŠ
V rámci projektového Dne města Klatov 17. března 2010 se studenti mohli zúčastnit také školní literární soutěže.

Prima:

Zvuková stránka jazyka, tvarosloví – slovní druhy; větné členy; popis; lyrika, epika, drama

Sekunda:

Významy slov, slovní zásoba, tvarosloví, skladba; popis, charakteristika, životopis; literatura faktu a fikce, sci-fi, dobrodružná a detektivní próza

Tercie:       

Obecné výklady o jazyce, nauka o slovní zásobě, podstatná jména a slovesa; věty a souvětí; charakteristika literární postavy, úvaha

Kvarta:         

Útvary českého jazyka, spisovná výslovnost, skloňování cizích vlastních jmen; vypravování, publicistické útvary; moderní literatura a divadlo, základy literární teorie

Kvinta a 1. ročník:  

Národní jazyk, hláskosloví, nauka o slovní zásobě – tvoření slov; Literatura starověku, středověku až do národního obrození

Sexta a 2. ročník:    

Tvoření slov v češtině, slovní druhy; popis, charakteristika; romantismus, národní obrození, kritický realismus; moderní umělecké směry konce 19. století

Septima a 3. ročník:           

Skladba – věta a výpověď, větné členy; kritika, reportáž, útvary odborného stylu; česká a světová literatura 1. poloviny 20. století

Oktáva a 4. ročník: 

Opakování gramatiky; funkční styly, úvaha, esej; literatura a drama 2. poloviny 20. století; historický vývoj jazyka

Škola zprostředkovává studentům možnost účastnit se řady soutěží, především Olympiády v českém jazyce (kategorie pro 2. a 3. stupeň), recitačních soutěží, řečnické soutěže Mladý Démosthénes, literárních soutěží (O cenu Filipa Venclíka, Literární Šumava aj.).

Škola též využívá možnosti zapojit se do širších projektů (např. projekt MF Dnes Studenti čtou a píší noviny v r. 2007 a 2008).

Literární práce Jany Karhanové byla na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy oceněna mezi 10 nejlepšími uměleckými texty studentů středních škol ČR.
21. ročníku soutěže se za naše gymnázium zúčastnili Eliška Steiningerová (tercie A), Alžběta Křivohlavá (oktáva A) a Vojtěch Novotný (oktáva B).
Dne 8. 12. se v sále klatovské radnice konalo městské kolo recitační soutěže.
Ohlédnutí za úspěchem v krajském kole.
Do celonárodního finále postupuje tým kvarty A a sexty A.
Gratulujeme Kristýně Strnadové z tercie B k vítězství v mezinárodním kole historické a literární soutěže Lidice pro 21. století.
Do celonárodního (spíše mezinárodního, neboť soutěže se účastní i týmy ze Slovenska) finále se dostaly dva týmy z vyššího gymnázia a dva týmy z nižšího gymnázia.
Všem studentům blahopřejeme, budeme jim držet palce v krajských kolech.
Student oktávy B Václav Kropáček uspěl v celostátním kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Gratulujeme!
Studenti kvarty B postoupili jako vítězové krajského kola soutěže v prezentačních schopnostech do jejího grandfinále.
Blahopřejeme studentům, kteří za svoji literární tvorbu získali ocenění v krajském kole soutěže.
Želízko v češtinářském ohni. Terezie Holá z oktávy B postoupila do celostátního kola olympiády v českém jazyce.
(13.04.18)
Za životem, dílem a dobou Jana Amose Komenského z Klatov přes půl republiky do Brandýsa nad Orlicí.
Evelína Kolářová - 4.B
Tento úspěch opravdu stál za to, neboť v celorepublikové soutěži (s účastí soutěžících i ze Slovenska) v kategorii jednotlivců zvítězila!  Blahopřejeme! 
V ústředním kole (celostátním) pak Sára Kaletová ve své kategorii zvítězila. Srdečně blahopřejeme.
Krajské kolo 8. ročníku soutěže v prezentačních dovednostech pro Plzeňský a Karlovarský kraj letos hostilo 10. dubna Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí.
(30.03.17)
O posledním březnovém víkendu se zúčastnili naši žáci Poezie na rynku, krajské přehlídky v recitaci poezie a prózy.
Informace a výsledky školního kola
Výsledky školních kol
Do celostátního kola postupují Alžběta Křivohlavá a Terezie Holá. Blahopřejeme a držíme palce 24. března na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
Wolkrův Prostějov 2016
Výsledky školního kola
Sbírka dětských básní a obrázků, kde jsou publikovány i básničky našich nejmladších studentů z primy. Sbírka je vydána k propagačním účelům města Klatovy.
Studentky QB Věra Andrlíková, Hanka Duongová a Lucie Sedláčková získaly 2. místo v celostátní soutěži.
23.února 2011 proběhlo v Plzni Regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes – umění komunikace.
Do okresního kola postupují: Pavla Kejzlarová a Tereza Kotěšovcová.
Poslední listopadové pondělí se střetli největší řečnické talenty nižšího gymnázia.
Historie patří mezi koníčky dvou studentek tercie Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech, Dominiky Šimčákové a Anny Tomanové. Proto se s chutí obě děvčata zapojila do vědomostní soutěže o životě a díle klatovského rodáka Václava Matěje Krameria. Tu pro žáky klatovských základních škol a gymnázia vyhlásil Klub přátel Klatovska.

Učebnice a doporučená literatura 2019/20 ČJ

Nižší gymnázium:

Prima:
Z.Krausová a spol. Český jazyk 6 (nová generace) učebnice a pracovní sešit (nakl.Fraus)
Hravá literatura , PS pro 6. ročník ZŠ a vícel.gymnázia (nakl.TAKTIK)

Sekunda :
Z.Krausová a spol. Český jazyk 7 (nová generace) učebnice a pracovní sešit (nakl.Fraus)
Hravá literatura , PS pro 7. ročník ZŠ a vícel.gymnázia (nakl.TAKTIK)

Tercie :
Z.Krausová a spol. Český jazyk 8 (nová generace) učebnice a pracovní sešit (nakl.Fraus)
Hravá literatura , PS pro 8. ročník ZŠ a vícel.gymnázia (nakl.TAKTIK)

Kvarta:
Z.Krausová a spol. Český jazyk 9 (nová generace) učebnice a pracovní sešit (nakl.Fraus)
Hravá literatura , PS pro 6. ročník ZŠ a vícel.gymnázia (nakl.TAKTIK)
Doporučená literatura:
Noemi Koušová : Nový souboj s pravopisem
V.Styblík : Mluvnická a pravopisná cvičení ( Fortuna)

Vyšší gymnázium:


Povinná

1. ročník
Komunikace v českém jazyce pro střední školy- učebnice a pracovní sešit (Didaktis) – na celé 4 roky
Literatura pro 1. ročník SŠ – učebnice a pracovní sešit (Didaktis) a varianta
Nová literatura pro střední školy 1 – učebnice a pracovní sešit (Didaktis)

2. ročník
Komunikace v českém jazyce pro střední školy- učebnice a pracovní sešit (Didaktis) – na celé 4 roky
Literatura pro 2. ročník SŠ – učebnice a pracovní sešit (Didaktis) a varianta
Nová literatura pro střední školy 2 – učebnice a pracovní sešit (Didaktis)

3. ročník
Komunikace v českém jazyce pro střední školy- učebnice a pracovní sešit (Didaktis) – na celé 4 roky
Literatura pro 3. ročník SŠ – učebnice a pracovní sešit (Didaktis)

4. ročník

Komunikace v českém jazyce pro střední školy- učebnice a pracovní sešit (Didaktis) – na celé 4 roky
Literatura pro 4. ročník SŠ – učebnice a pracovní sešit (Didaktis)

Doporučená literatura:

Maturita z českého jazyka 2019 – 20 (Didaktis)
Odmaturuj z českého jazyka (Didaktis)

Další literatura je dostupná v učitelské a žákovské knihovně (slovníky, Pravidla českého pravopisu, mluvnice, knihy beletrie, časopis Český jazyk a literatura ).