Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia (pro absolventy 9. tříd ZŠ), kód studia: 79-41-K/41.

Počet volných míst: 14

Týká se žáků, kteří:
1) nebyli přijati v 1. kole na žádnou školu,
2) vzdali se práva na přijetí v 1. kole – nutno učinit do 21. 5.

Termín podání přihlášky do 24. 5. 2024

Existují 3 způsoby podání přihlášky:
a) Elektronicky prostřednictvím ID občana
b) Podáním výpisu vytištěného z online systému (identifikační číslo)
c) Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Jako součást přihlášky je nutné dodat přílohy (kopie vysvědčení nebo výpis známek potvrzený ZŠ za poslední 3 pololetí).

Možnost seznámení s podklady rozhodnutí: 19. 6. (13.00 – 15.00 hod.)

Výsledky budou zveřejněny 21. 6. v systému DipSy, na internetových stránkách školy a u vstupu do budovy.

Uchazeč bude přijat na základě výsledků přijímacího řízení na školu s nejvyšší prioritou. Právo na přijetí na školy s nižší prioritou automaticky zaniká.

 

  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO GYMNÁZIA V KLATOVECH (platná pro 2. kolo přijímacího řízení v roce 2024)

V Klatovech dne 15. 5. 2024
Mgr. Václav Vogeltanz
ředitel školy


Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2024/2025 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd (30 žáků)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 žáků)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 žáků)
Studium na gymnáziu je určeno především těm, kteří zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ a jednak výsledku přijímacích testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů je 90 % a váha prospěchu na ZŠ 10 %.

Testy proběhnou 12. 4. a 15. 4. 2024 pro čtyřleté studium a 16. 4. a 17. 4. 2024 pro studium šestileté a osmileté. Podle návrhu nového zákona bude moci uchazeč podávat přihlášku na tři školy a bude konat přijímací zkoušku dvakrát. Na každé z vybraných škol se počítá lepší výsledek.


Přihlášky ke studiu je nutno podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

 

Podrobnější informace o přihlašování a konání přijímacích zkoušek budou podány na Dnu otevřených dveří.

Kódy oborů pro přihlášku

 Osmileté studium:  79-41-K/81
 Šestileté studium:  79-41-K/61
 Čtyřleté studium:  79-41-K/41
 IZO školy:  000 076 996

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy
Tel.: 376 310 847 (376 313 092, 376 315 245), mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

 Jak podávat přihlášky - informace na webu prihlaskynastredni.cz 

Informace pro rodiče

Nejčastější dotazy 

Harmonogram přijímacího řízení 

Kompletní informace a materiály na stránkách MŠMT 

Další informace:

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Další informace k testům naleznete na stránkách cermat.cz zde: https://prijimacky.cermat.cz/

Aplikaci (zdarma) k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

 

Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2024 (formát pdf).
Ke studiu všech oborů na naší škole se nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, dle vyhlášky č. 211/2010 Sb.