Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KOMENSKÝ A MY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Komenský a my

Komenský a my, 16. ročník, 2017/2018, celostátní kolo, 4.–6. 4. 2018

K největším osobnostem české kultury patří Jan Amos Komenský (1592–1670), jehož filosofické, teologické a pedagogické dílo bylo inspirací mj. i pro studenty tohoto školního roku. Soutěž Komenský a my probíhá ve 3 kategoriích: 1. kategorie (A) je výtvarná a je určena žákům 1.–5. ročníku ZŠ nebo ZUŠ, 2. kategorie (B) je literární a historická a je určena žákům 6.–9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícím ročníkům nižšího gymnázia a 3. kategorie (C) je literární a je určena studentům 1.–4. ročníku SŠ.

Z klatovského gymnázia bylo zasláno do kategorie B a C po pěti pracích. Mezi úspěšné soutěžící byli z naší školy vybráni Ondřej Nováček z tercie A a Pavlína Králová z 3.B. Ti byli pozváni s pedagogickým doprovodem na tři dny (4.–6. 4. 2018) do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský v letech 1622–1625 pobýval. Organizace soutěže se ujímá tradičně místní ZŠ J. A. Komenského, zastoupená panem ředitelem Mgr. Miloslavem Duškem a paní učitelkou Mgr. Hanou Štusákovou. Organizátoři připravili pro účastníky bohatý program: prohlídku historické části brandýského města, poslech barokní hudby v intepretaci místního souboru Barokteto a návštěvu Kunvaldu, kde byla roku 1457 založena jednota bratrská, jejímž posledním biskupem byl právě učitel národů.

Vyhlášení celostátního kola proběhlo v sálu Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí, kde byly oceněny nejlepší výtvarné práce, literární úvahy, historické testy a eseje. Odbornou porotu tvořili doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc., komenioložka a lingvistka z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, RNDr. Vladimír Přívratský, CSc., biolog a antropolog, Mgr. Tereza Hejdová, spisovatelka a lingvistka z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, PhDr. Jana Skarlantová, výtvarná pedagožka původem z Klatov, ad. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili představitelé města, Pardubického kraje, MŠMT ČR, Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze a elektronický pozdrav zaslala i europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová. Porota vyzdvihla nevídané vědomosti studentů o Komenského životě, díle a době, ocenila vysokou estetickou úroveň literárních i výtvarných prací, zaslaných z celé republiky, od Aše až po Ostravu.

V Klatovech 7. 4. 2018

Za komisi českého jazyka a literatury a za komisi dějepisu
našim studentům gratuluje
PhDr. David Franta,

školní garant soutěže Komenský a my