Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ZA ROK 2020

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

Naše škola při poskytování informací veřejnosti postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.za rok 2020 se zveřejňuje v tištěné podobě v budově školy a současně pak na webových stránkách školy www.klatovynet.cz/gymkt v sekci dokumenty školy.

Obecné žádosti o informace směřované na školu jsou přijímány jak písemnou, tak ústní formou. Dále pak žádosti jsou přijímány elektronickou cestou na adresu iburesova@gymkt.cz.

Nejvíce dotazů je vyřizováno telefonicky nebo při osobním kontaktu. Do uvedeného souhrnu nejsou zahrnuty žádosti o informace směřované přímo na jednotlivé věcně příslušné pracovníky, neboť tyto jsou vyřizovány okamžitě.
 

Písemně podané žádosti o informace 

Činnost v oblasti poskytování informací  

Celkem  

a) 

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí  

b) 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

c) 

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení  

d) 

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti


 V Klatovech dne 28. 2. 2021

Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel