Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/ 1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výroční zpráva za rok 2022 podle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2022 podle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb.:

a) Počet podaných žádostí o informace: 1

b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0

c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

d) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

e) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

f) Počet stížností podaných podle §16a: 0

g) Další informace o uplatňování tohoto zákona: 0

V Klatovech dne 2. 2. 2023 

Mgr. Václav Vogeltanz
ředitel