Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKTOVÝ DEN PŘEDSTAVIL STUDENTŮM RŮZNÁ HISTORICKÁ TÉMATA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projektový den představil studentům různá historická témata

Dne 3. dubna 2024 se na naší škole uskutečnil tradiční Projektový den, tentokráte věnovaný historii. Naše pozvání přijalo 13 významných a fundovaných hostů, kteří studentům představili různá historická témata. Každý si mohl zvolit besedu dle vlastního zájmu.

V úvodní části se studenti od koordinátorů (pedagogů naší školy) dozvěděli základní informace k tématu a k dané osobnosti. Následovala beseda s pozvaným hostem v celkové délce 120 minut. Besedy byly zaměřeny na různá období českých dějin od nejstarších dob až po konec 20. století i s důrazem na náš region. Nechyběla ani témata s historií úzce související, jako genealogie či správa a údržba památek.

Na závěr čekala studenty soutěž v podobě historického kvízu. Z každé třídy vzešel jeden vítěz, který postoupil do finálového kola.

Cílem akce byla nabídnout studentům něco navíc nad rámec běžné výuky a zejména rozšířit jejich celkový všeobecný přehled.

Velké poděkování patří partnerům naší školy, kteří podpořili konání této akce. Jsou to:

BARENTZ s.r.o., Klatovy
DEVELOP – start s.r.o., Janovice nad Úhlavou
CK BUS TOUR FOLTÝNOVÁ s.r.o., Horšovský Týn

Seznam zúčastněných hostů a témat:

Název besedy

 

Besedující host

Významné archeologické nálezy v našem regionu, keltské osídlení

Mgr. Martin Pták

Archeologický ústav FF JČU České Budějovice

Západní Čechy na úsvitu českých dějin, raně středověká přemyslovská hradiště

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.

Katedra archeologie FF ZČU Plzeň

Čechy za posledních Přemyslovců a Lucemburků se zřetelem k západním Čechám

Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

oddělení starších dějin Ústavu českých dějin FF UK Praha

Husitství na Plzeňsku a Klatovsku

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Husitská teologická fakulta UK Praha

Třicetiletá válka a období baroka na Klatovsku

Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

Ústav dějin UK a Archiv UK Praha

Období 19. století v Plzeňském kraji, vývoj průmyslu a budování železnice

PhDr. Ladislav Futtera

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, historik a badatel

Ve víru 1. světové války – jak pátrat po svých předcích

Mgr. Tomáš Kykal

Vojenský historický ústav Praha

Soužití mezi Čechy a Němci na Klatovsku a Sušicku od konce 19. století do období po roce 1945

PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.

ředitel Státního oblastního archivu Plzeň, katedra historie Fakulty pedagogické ZČU Plzeň

Klatovsko v období Protektorátu, heydrichiáda a role gestapa v regionu

Jan Jirák

archivář Vlastivědného muzea Dr. Hostaše, Klatovy

Období studené války – železná opona a její dopady na náš region, historie převaděčství

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Katedra historie Fakulty pedagogické ZČU Plzeň

Sametová revoluce a následné změny na Klatovsku

 

Mgr. Lukáš Kopecký

historik, zástupce ředitele ZŠ Masarykova, Klatovy

Genealogie, sestavování rodokmenů

Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

předseda České genealogické a heraldické společnosti, Praha

Správa a údržba památek, role Národního památkového ústavu

PhDr. Tomáš Horyna

kastelán zámku Červená Lhota

 

Kompletní fotogalerie zde

Foto: Anežka Štampachová, Albert Bureš