Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMAČNÍ BROŽURA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

INFORMAČNÍ BROŽURA

 Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

INFORMAČNÍ   BROŽURA

 

k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

 

A. Údaje o jmenování ředitele školy

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl byl jmenován do funkce usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2869/07 ze dne 26. 6. 2007.

B. Pravomoci a působnosti ředitele školy

(§ 164 a 165 školského zákona 561/2004 Sb., relevantní znění)

Ředitel školy

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání ped. pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka nebo studenta,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole,
i) zřizuje ped. radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní ped. dokumenty a opatření, při svém rozhodování k názorům ped. rady přihlédne; ped. radu tvoří všichni ped. prac. školy,
j) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
k) odpovídá za využití fin. prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
l) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu,
b) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy,
c) přestupu, změně oboru a přerušení studia,
d) přijetí ke studiu na střední škole,
e) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
f) podmíněného vyloučení a vyloučení ze studia
g) uznání dosaženého vzdělání.


C. Pracovník určený k poskytování informací a přijímání a vyřizování stížností,  podnětů a oznámení:

RNDr. Jiří Šlégl, ředitel školy, tel., fax: 376 310 847.

D. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

ve správních řízeních uvedených v bodě B. je možno podat k OŠMS KÚ PK do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy s výjimkou rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu, kde je lhůta 3 dnů.

E. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

a) Stížnosti směřující proti postupu ředitele školy při jeho rozhodování ve věcech stanovených v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. budou vyřizovány podle § 175 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád).

b) ostatní stížnosti: 

1. Stížnost je přijímána

zpravidla v písemné podobě. Je možné ji podat i ústně. V takovém případě, pokud nelze vyřídit stížnost ihned při podání, sepíše příjemce o stížnosti záznam a předloží jej stěžovateli k podpisu. Stejný postup je zachován i u nepodepsaných stížností. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, postoupí příjemce těmto orgánům k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele.

2. Evidence stížností

obsahuje:
- datum podání, věc a číslo jednací
- jméno, příjmení a adresu stěžovatele
- označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje
- předmět stížnosti
- kdy a komu byla stížnost podána
- výsledek šetření a opatření ke zjednání nápravy
- datum vyřízení stížnosti, popř. prodloužení termínu vyřízení

3. Vyřizování stížností

Příjem stížnosti, kterou nelze vyřídit do 10 dnů ode dne doručení, musí být písemně potvrzen do 5 dnů od jejího doručení. Stížnosti musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů od doručení. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech.

4. Prošetřování stížností

Vedoucí pracovník je povinen:

- prošetřit stížnost v určené lhůtě
- objektivně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat
- výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná,   nebo neoprávněná
- o výsledku informovat stěžovatele
- u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných   nedostatků.

Je nepřípustné postupovat stížnost k prošetření pracovníkům, proti nimž stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí pracovníky se postupují k prošetření a vyřízení vždy OŠMS KÚ PK. 

F. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

je stanoven §14 zákona 106/1999 Sb., který je k dispozici u ředitele školy.

G. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)
Vyhláška MŠMT ČR 13/2005 Sb. o středním vzdělávání
Vyhláška 442/1991 Sb. ve znění vyhl. 672/2004 Sb. o ukončování studia ve středních školách
Vyhláška 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
Vyhláška 671/2004 Sb. ve znění vyhl. 394/2008 o organizaci přij. řízení do středních škol
Zákoník práce
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon 500/2004 Sb. (Správní řád)

H. Sazebník úhrad za poskytování informací

V souladu s §17 zákona 106/1999 Sb. může právní subjekt v souvislosti s poskytnutím informace žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informace, pořízením kopií, opatřením nosičů dat a odesláním informace žadateli. Vydání informací může být podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy.

I. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací

Je zpracována vždy do 1. března následujícího roku a zveřejněna jako příloha této brožury.

V Klatovech dne 6. 2. 2009

RNDr. Jiří Šlégl, ředitel školy

Výroční zpráva je na www stránkách umístěna v sekci Výroční zpráva.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ