Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EKONOMIE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ekonomie

Předmět ekonomie se na našem gymnáziu učí ve druhém ročníku čtyřletého a v sextě víceletého studia. Časová dotace je jedna hodina týdně.

Látka je rozšiřována ve čtvrtém ročníku a oktávě ve 3 hodinovém semináři.

Studenti se seznamují s těmito tématy:

1.   Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy.

2.   Národní hospodářství a úloha státu v tržní ekonomice.

3.   Peníze, osobní finance, bankovní produkty.

4.   Politika zaměstnanosti.

Náplň semináře:

Obsahem tohoto volitelného semináře je rozšíření ekonomického učiva především o strategii úspěšného podnikání. Studenti si prohlubují poznatky z oblasti marketingu a managementu obohaceného o aktuální témata současné ekonomické situace. Podle možností je program semináře doplňován exkurzemi do úspěšných firem a setkání s profesionály. Seminář slouží nejen k přípravě a opakování k maturitní zkoušce, ale též k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Zařazení do učebního plánu

Čtyřleté studium:               2. ročník (seminář ve čtvrtém ročníku)
Osmileté a šestileté studium:       sexta  (seminář v oktávě)

Celkový rozsah výuky

33 vyučovacích hodin ( seminář 78 hodin)

Učebnice

·     Odmaturuj ze společenských věd (Nakladatelství Didaktis, Brno 2004)

·     Ekonomie – stručný přehled teorie a praxe aktuálně v souvislostech    (J. Švarcová , nakladatelství CEED, Zlín)

Doporučená rozšiřující literatura

 • Autorský kolektiv OA v Praze 2, Resslova 5: Ekonomika – přehled středoškolského učiva. (Orfeus, Praha 1992)
 • Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika. (ETC Publishing, Praha 1997)
 • Cipra, C.: Finanční matematika v praxi. (HZ, Praha 1994)
 • Eichler, B. a kol.: Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky. (Fortuna, Praha 2001)
 • Eichler, B. a kol.. : Základy společenských věd. (Fortuna, Praha 2001)
 • Holman, R.. : Ekonomie. (C.H. Beck Praha 1999)
 • Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie. (Grada Publishing, Praha 1998)
 • Preislerová, D.: Ekonomika pro střední školy, pro podnikatele. (MC nakladatelství, Brno 1997)
 • Seknička, P. a kol.: Úvod do hospodářské etiky. (ASPI Publishing, Praha 2001)
 • Sojka, M., Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. (Libri, Praha 1998)
 • Světlík, J.:Základy tržní ekonomiky. (EKKA, Zlín 1994)  
 • Světlík, J.:Marketing – cesta k trhu. (EKKA, Zlín  1998)
 • Vlček, J.: Ekonomie pro neekonomy. (ASPI Publishing, Praha 2000)
 • Vysušil, J.: Základy managementu. (HZ, Praha 1996)
 • Zákoník práce (č.65/1965 Sb .
 • Hospodářské noviny, časopisy Moderní řízení, Ekonom, Euro, Profit

Tematické okruhy

Ekonomie

·     Ekonomie jako vědní disciplína, postavení v systému věd  

·     Makroekonomie, mikroekonomie, využití v teorii a praxi ,ekonomické subjekty

·     Hlavní proudy ekonomické teorie, soudobé trendy  

·     Základní ekonomické systémy  

·     Hospodářský proces  

·     Zboží, význam a funkce peněz  

·     Principy tržní ekonomiky  

·     Příčiny a podstata tržního selhávání  

·     Význam marketingu v tržní ekonomice  

·     Peněžní a kapitálový trh-centrální a komerční banky

·     Úloha bank. produktů v každodenní praxi- úvěry, cenné papíry, leasing, úspory

·     Investice v podnikání, druhy, význam

·     Pojištění- základní informace, druhy, význam

·     Trh pracovních sil-nabídka pracovních příležitostí

·     Nezaměstnanost, podstata, příčiny, formy a důsledky

·     Postavení zaměstnance a podnikatele na trhu práce

·     Základní makroekonomické ukazatele a vliv na životní úroveň

·     Tempo růstu, míra inflace, platební a obchodní bilance, vnější zadluženost

·     Státní zásahy v tržní ekonomice, příklady a souvislosti

·     Státní rozpočet – struktura, význam

·     Systém sociálního a zdravotního pojištění

Důležité internetové stránky